ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Menachem Av 14 5703
Torah lessons: Chumash: Eikev, first parsha with Rashi.
Tehillim: 72-76.
Tanya: And this is (p. 405) ...be (His) will. (p. 407).

Tachanun is not said at Mincha.

The 14th of Menachem Av 5701 (1941) marked fifty years since my father told me to begin recording the stories he told me. When the Tzemach Tzedek began writing on Talmudic and chassidic subjects, the Alter Rebbe said to him: Uknei l'cha chaver1 (lit. "acquire a friend for yourself"); read v'kaneh l'cha chaver (a slight change in vowels) - "the quill shall be your friend."

My father once quoted the Alter Rebbe, "v'kaneh etc..., the quill shall be your friend" - and elaborated: This refers to the quill of the heart, meaning that whatever one learns one must experience emotionally.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Avot 1:6.

יום ראשון יד מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,ראשון עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: וזהו צדק...סלה אכי"רו.במנחה אין אומרים תחנון.

יד מנ"א [מנחם אב] תש"א - נמלאו חמשים שנה מיום שאמר לי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] שאתחיל לרשום הסיפורים שמספר לי. כאשר התחיל הצ"צ [הצמח צדק] לכתוב בעניני נגלה וחסידות, אמר לו אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן: וקנה לך חבר, וקנה [קוף בקמץ, נון בסגל] - לשון קולמוס - לך חבר. פעם אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בשם אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן וקנה - לשון קולמוס - לך חבר, ופירש אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] קולמוס הלב, אז יעדער זאך וואס מ'לערענט זאל מען איבערלעבען.