ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Menachem Av 6 5703
Torah lessons: Chumash: Devarim, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 35-38.
Tanya: Ch. 12. The reason for (p. 385) ...will discover good. (p. 387).

The Alter Rebbe on his return from (his arrest in) Petersburg said a maamar for the Mitteler Rebbe, consisting in all of but a few lines:

Raise your hands in holiness and bless Havayeh1 (G‑d). G‑d bless you from Zion, Maker of heaven and earth.2

"Raise your hands in holiness" - refers to the elevation of the emotive traits to the intellect, and the illumination of the emotive traits by the intellect*...

..."And bless3 Havayeh" - thereby eliciting the Supernal Name Havayeh,4 the effect being...

"G‑d bless you from Zion" - the Name Havayeh will be drawn forth from the essence of the soul,

"Maker of heaven and earth" - and this maintains the existence of the worlds.*

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The Tetragrammaton (four-letter ineffable name of G‑d) is referred to in Chassidus as Havayeh, roughly, "the Name of Being."

*.

See Supplementary Footnotes, p. 128.

3.

The Hebrew word of blessing, b'racha, frequently connotes drawing forth or eliciting supernal response.

4.

Sheim Havayeh di'L'eila.

שבת ו מנחם אב. (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: לה-לח.
תניא: פרק יב. וטעם...ימצא טוב.

דער רבי [רבינו הזקן] בעת ער איז געקומען פון פעטערבורג, האט ער געזאגט פאר'ן מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגאנצען עטליכע שורות: שאו ידיכם קדש - זהו העלאת המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה שם הוי' דלעילא, שעי"ז [שעל ידי זה] פועל שיהי'ה - יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז [שעל ידי זה] הוא קיום העולמות.