ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Menachem Av 13 5703
During the reading of the Ten Commandments, stand facing the sefer-Torah.
Torah lessons: Chumash: Va'etchanan, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 69-71.
Tanya: IV. Israel shall (p. 401) ...through tzedakah." (p. 405).

"Speak of them when you sit..."1 Our sages2 explain that "speak of them" refers to words of Torah. However, in Torah-study itself there are many gradations, and all these gradations are here explained:

"When you sit at home," refers to the soul's occupation with Torah when it is in the trove of souls, before its descent to this lowly world.

"When you go on the way," refers to the time during which the soul descends from world to world, from plane to plane, until it comes below to this lowest world to be invested in a physical body. There the soul "goes in the way" of this world until the time of old age, until -

"When you lie down," when man's appointed time arrives. Then, too, the Torah will protect him, as explained in Chapter Six of Avot,3 until -

"When you rise up," as it is said, "When you awaken (it shall be your discourse)."4

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

Yoma 196. Cf. Sifri on this verse.

3.

Mishna 9.

4.

Mishlei 6:22. The reference is to the time when the dead will come to life ("when you rise up...etc.").

שבת יג מנחם אב. (תש"ג)
בשעת קריאת עשה"ד [עשרת הדברות] עומדים ופניהם אל הס"ת [הספר תורה].
שיעורים: חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: ד. אין...'קו' בצדקה.

ודברת בם בשבתך גו', ואמרז"ל [ואמרו רבותינו זכרונם לברכה] ודברת בם בדברי תורה הכתוב מדבר. אמנם בעסק התורה גופא יש כמה חלוקי מדריגות, ומבאר כאן כל המדריגות: בשבתך בביתך הוא מעמד הנשמה למעלה באוצר הנשמות, קודם ירידתה למטה, ועוסקת שם בתורה. בלכתך בדרך, - קאי על הזמן שהנשמה יורדת מעולם לעולם וממדריגה למדריגה, עד בואה למטה לעולם התחתון להתלבש בגוף גשמי ומתחיל ללכת בדרך עולם זה עד ימי זקנה ושיבה, עד ובשכבך בבוא ימי פקודתו, וגם אז הנה התורה תשמור עליו כמבואר בששי דאבות, עד ובקומך כאמור והקיצות גו'.