ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Menachem Av 15 5703
Tachanun is not said.
Torah lessons: Chumash: Eikev, Sheini with Rashi.
Tehillim: 77-78.
Tanya: V. "And David made (p. 407) ...understands everything. (p. 411).

From my father's notes: The superior quality of 15 Av over the fifteenth of every other month is this: The fifteenth represents the visible completeness (of the moon), but (the moon) is still only a recipient1 (of light). However, on 15 Av the light is firmly fixed in it, for the ascent is in reverse proportion to the drastic descent of Tisha B'Av...

This then is the meaning of "The sun's power is weakened" (on 15 Av after its summer intensity). The idolators calculate their calendar by the sun of evil, which on the 15th is weakened... In the days of the Sanctuary they (the nations) were subservient to Shlomo (King Solomon); certainly it shall be so in the Time-to-Come when "(the nations) will flow to Him"2 in a state of total bitul (nullification), and "I will remove the spirit of impurity etc." A token of this is expressed on the 15th of Av when the sun is weakened...

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The moon reflects the sun's light; it is not a self-engendering light-source as is the glowing orb of the sun.

יום שני טו מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,שני עם פירש"י.
תהילים: עז-עחו.
תניא: ה, ויעש...'412' שמבין הכל.א"א [אין אומרים] תחנון.

רושם אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: מעלת ט"ו באב על כל ט"ו בחדש, שזהו רק השלמות בהגילוי, אבל מ"מ [מכל מקום] היא רק בחינת מקבל, אבל בט"ו באב האור בה בקביעות, לפי שהעליה היא לפי ערך עוצם הירידה דת"ב [דתשעה באב]... וזהו תשש כחה של חמה, עכו"ם [עובדי כוכבים ומזלות] מונים לחמה בישא, ובט"ו תשש כו' במכל שכן מזמן הבית שהיו נכנעים לשלמה, כ"ש [כל שכן] לעתיד, ונהרו אליו, בבחינת ביטול לגמרי, ואת רוח הטומאה אעביר כו', ומעין זה בט"ו באב תשש כו'.