ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Tamuz 15 5703
Torah lessons: Chumash: Pinchas, first parsha with Rashi.
Tehillim: 77-78.
Tanya: However, all this (p. 351) ...on laws of Fasts. (p. 351).

My father writes in one of his maamarim: Fatness of the body can result from the spiritual pleasure and delight derived from G‑dliness. They say of R. Nachum of Chernobil that he became corpulent from answering amein y'hei sh'mei raba.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון טו תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס,ראשון עם פירש"י.
תהילים:עז-עח.
תניא: אכן כל...'481' תענית.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב באחד ממאמריו: תענוג נפשי על אלקות יכול להיות מזה שמנונית בגוף. אומרים על הר"נ [הרב ר' נחום] מטשרנאביל שהיה שמן בגופו מענית אמן יש"ר [יהא שמיה רבא].