ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Tamuz 28 5703

Bless Rosh Chodesh Menachem-Av. Say all the Tehillim in the early morning. Day of farbrengen.

Haftora: Shimu until elokecha Yehuda; then, Im tashuv until uvo yit'halalu.

Torah lessons: Chumash: Matot-Massai, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 135-139.
Tanya: Ch. 8. After deeply (p. 373) ...the King..." (p. 375).

Each of the Rebbe'im had maamarim designated especially for the purpose of purifying the atmosphere. Every two or three years they would review and recite them publicly. One of (these special) maamarim of the Alter Rebbe was Hechaltzu printed in Likutei Torah (without the glosses). One of the Mitteler Rebbe's was Yafa sha'a achat; (its subject was the first ten chapters of the maamar Hinei kol echad v'echad in Derech Hachayim). One of the Tzemach Tzedek's was Ma tovu, printed in Likutei Torah. One of my grandfather's (the Rebbe Maharash) was Mi chamocha. One of my father's was V'yadata hayom, Moscow - 5657.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

שבת כח תמוז (תש"ג)
מברכים ר"ח מנחם אב. אמירת כל התהלים בהשכמה. יום התוועדות.
הפטורה: שמעו - אלקיך יהודה. אם תשוב - ובו יתהללו.
שיעורים: חומש: מטו"מ, שביעי עם פירש"י..
תהילים: קלה-קלט.
תניא: פרק ח. והנה...למלכא וכו''.

לכל אחד מהרביים היו מאמרים קבועים ביחוד בשביל זה [לטהר אויר העולם], אשר פעם בשתים או בשלש שנים היו חוזרים עליהם ברבים. אחד ממאמרי רבינו הזקן - החלצו שבלקו"ת [שבלקוטי תורה] בלי ההגהות. אחד ממאמרי אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי - יפה שעה אחת, ותוכנו עשרה פרקים הראשונים דד"ה [דדיבור המתחיל] הנה כאו"א [כל אחד ואחד] אומר אלקי נשמה בדרה"ח [בדרך החיים]. אחד ממאמרי הצ"צ [הצמח צדק] - מה טובו שבלקו"ת [שבלקוטי תורה]. אחד ממאמרי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] - מי כמוכה באלים. אחד ממאמרי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] - וידעת היום מאסקווא רנ"ז.

Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.