ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Thursday Tamuz 12, Festival of Liberation 5703
Tachanun is not said.
Torah lessons: Chumash: Balak, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 66-68.
Tanya: The commandment of (p.345) ...out of fear (p. 347).

Birthday of the Rebbe, R. Yosef Yitzchak, in 5640 (1880).

On this day, in 5687 (1927), he received the good tidings that he was freed from the exile imposed upon him after his arrest and imprisonment for his efforts in strengthening Torah and Judaism.

From a letter of the Rebbe (R. Yosef Yitzchak): During the forthcoming two Days of Liberation 12 and 13 Tamuz, Chassidim are to farbreng, for material and spiritual good and blessing, as instituted by our first father, the Alter Rebbe (may the memory of this holy tzadik be a blessing for life in the Hereafter; his soul rests in the hidden exalted heights; may his merit protect us). During this farbrengen chassidim are to talk to one another in a spirit of brotherhood about strengthening fixed times for Torah study. I send them my blessing that G‑d favor them in body and spirit.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי יב תמוז, חג הגאולה (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סו-סט.
תניא: והנה מצות...'281' מיראה.

אין אומרים תחנון.

יום הולדת את כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחי'[ה] לימים טובים ארוכים] בשנת תר"ם. יום בו נתבשר - בשנת תרפ"ז - שהוא חפשי מגלותו אשר הגלה - אחרי שהיה תפוס במאסר - על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות.

ממכתב כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים]: בשני ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל [הבאים עלינו לטובה] יתועדו אנ"ש [אנשי שלומינו], לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות, כאשר הוקבע מאת אבינו הראשון הוד כ"ק [כבוד קדושת] אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] רבינו הזקן זצוקללה"ה [זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא] נבג"מ [נשמתו בגנזי מרומים] זי"ע [זכותו יגן עלינו]. בהתועדות זו ידברו אנ"ש [אנשי שלומינו] שיחיו איש את רעהו בשבת אחים בחיזוק קביעות שיעורי הלמוד, והנני שולח להם את ברכתי כי ישא השם פניו אליהם בגו"ר [בגשמיות ורוחניות].