ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Wednesday Tamuz 11 5703
Torah lessons: Chumash: Balak, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 60-65.
Tanya: IGERES HATESHUVAH. Ch. 1. Tanya (p. 343) ... Thus far the Beraita, (p. 345).

In the Tanya edition published in Zolkvi in the year m'vasseir tov ("Herald of Good," numerically equivalent to 5559, or 1799), the first version of Igeret Hateshuva was printed. It was not divided into chapters and there are variances (from the present text) in content.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי יא תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,רביעי עם פירש"י.
תהילים:ס-סה.
תניא: פרק א. תניא בסוף...הברייתא.

בתניא דפוס זאלקווי שנת מבש"ר טו"ב, נדפסה אגרת התשובה מהדורא קמא, ולא נחלקה לפרקים, גם יש כמה שינוים בתוכן האגרת.