ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Tamuz 2 5703
Torah lessons: Chumash: Chukat, Sheini with Rashi.
Tehillim: 10-17.
Tanya: But inasmuch as (p.325) ...the teachings of Kabbalah). (p.329).

The Alter Rebbe writes in his Siddur1: It is proper to say before prayer, I hereby take upon myself to fulfill the mitzva - "Love your fellowman as yourself." This means that the precept of ahavat yisrael2 is the entry-gate through which man can pass to stand before G‑d to daven. By merit of that love the worshipper's prayer is accepted.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Page 12.

2.

To love a fellow Jew.

יום שני ב תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, שני עם פירש"י.
תהילים: י-יז.
תניא: רק מפני... למשכילים.

רבינו הזקן כותב בסידורו: נכון לומר קודם התפלה הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אשר מצות אהבת ישראל היא שער הכניסה, אשר דרך בו יכול האדם לבוא לעמוד לפני ה"א [ה' אלקינו] להתפלל, בזכותה תקובל תפלת המתפלל.