ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Tamuz 8 5703
Torah lessons: Chumash: Balak, first parsha with Rashi.
Tehillim: 44-48.
Tanya: In truth, however, (p. 335) ...is explained elsewhere. (p.337).

We find that G‑d's love for our father Avraham was mainly because "...he will command (yetzaveh) his children and his household."1 Yetzaveh here connotes "bring into a communion (with G‑d)." All of Avraham's towering avoda in the tests to which he was subjected,2 cannot be compared to his commanding others and bringing them into communion, i.e. to his bringing merit to others.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

Pirkei Avot 5:3.

יום ראשון ח תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,ראשון עם פירש"י.
תהילים:מד-מח.
תניא: אבל האמת... כמ"ש במ"א.

מצינו דעיקר חבתו של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] לאברהם אע"ה [אבינו עליו השלום] הי'[ה] למען אשר יצוה - כפירושו יחבר - את בניו ואת ביתו. היינו דכל גודל עבודתו בהנסיונות אינו בערך לגבי הא דיצוה ויחבר אחרים, מה שיזכה אחרים.