ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Tamuz 27 5703
Torah lessons: Chumash: Matot-Massai, Shishi with Rashi.
Tehillim: 120-134.
Tanya: One who has (p. 371) ...equals them all. (p. 373).

A brilliant and renowned scholar, exceptionally gifted and remarkably profound in his studies, came to Lyozna and threw himself into the study of Chassidus. With his powerful intellectual propensity he amassed - within a short time - a great and broad knowledge in Chassidus.

At his first yechidus with the Alter Rebbe, he asked: "Rebbe, what do I lack?" The Rebbe replied: "You lack nothing, for you are G‑d-fearing and a scholar. You do need, however, to rid yourself of the chametz - which is awareness of self, and arrogance - and to bring in matza, which is bitul, renunciation of self." An "implement"1 (such as a roasting-spit) may have been used with yeshut, awareness of self; the person imagines himself to be "light." Such pride repels the Shechina (G‑d's presence), for "he and (G‑d) cannot dwell together."2 That implement (or vessel, i.e. person) needs purging through such intense white heat that the "sparks" of the birurim (purification) fly out3 and are absorbed in the true light."4

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Meaning a person.

2.

Sota 5a.

3.

This teaching parallels a law of kashering vessels (see Shulchan Aruch HaRav Hilchot Pesach, 451:13): A vessel used for chametz directly in fire - like a roasting-spit - needs white-heat purging "till the sparks fly" to render it fit for Passover ("for matza use"). The word for "fire" ("...used directly in fire"), ur, is virtually the same as or, "light," with identical letters (in Hebrew) and root; the two terms are interchangeable. Hence, the spiritual "kashering law": A vessel (person) used, like the spit, directly in fire (i.e. he arrogantly imagines himself to be "light") needs white-heat purging etc.

4.

"...are absorbed in the true light"; by contrast to the self-deluded "light" mentioned earlier. See "On the Teachings of Chassidus" Chapter 24, for an expanded presentation.

יום שישי כז תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,שישי עם פירש"י.
תהילים:קכ-קלד.
תניא: ואף מי...כנגד כולן.

אחד מהעילוים המפורסמים בעל כשרון גדול ועמקן נפלא בא לליאזנא ושקד בלימוד החסידות, ובגודל כשרונותיו רכש לו במשך זמן קצר ידיעה גדולה ורחבה בתורת החסידות.

ביחידות הראשונה שנכנס לרבינו הזקן שאל: רבי מה חסר לי? ויענהו רבינו הזקן: אין חסר לך מאומה, כי ירא אלקים אתה ולמדן, רק צריך אתה להוציא את החמץ שהוא הישות וגסות הרוח, ולהכניס מצה שהוא ביטול. וכלי שנשתמש בו בישות שנדמה לו שהוא אור כגון שפודין, שדוחקין רגלי השכינה, דאין אני והוא יכולין לדור, צריך ליבון. והליבון הוא עד שיהיו הניצוצות דהבירורים ניתזין ונכללין בהאור האמיתי.