ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Sivan 3, 47th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Nasso, first parsha with Rashi.
Tehillim: 18-22.
Tanya: Ch. 53. At the time (p. 277)..the Esoteric Discipline) p.279).

Haircutting during the Three Days of Preparation, before Erev Shavuot, was displeasing to my father.

Whoever ponders the approach of Tosafot in his comment beginning "Torah etc..." (Shabbat 89a) will understand that the festival of Shavuot is an auspicious time Above. On that day G‑d confounds the "supernal accuser" of Israel, similar to His confounding the accuser during Shofar-sounding on Rosh Hashana and on the holy day of the Fast of Yom Kippur.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון ג סיון, מז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, ראשון עם פירש"י.
תהילים: יח-כב..
תניא: פרק נג. והנה... '148' לי"ח .

כשהסתפרו בימי הגבלה, קודם עחה"ש [ערב חג השבועות], לא היתה רוח אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] נוחה מזה.

המעיין בשיטת תוד"ה [תוספות דבור המתחיל] תורה [שבת פט. א] יבין, שחה"ש [שחג השבועות] הוא זמן עת רצון למעלה, והשי"ת [והשם יתברך] מטריד את המקטרג על עם ישראל, כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בר"ה [בראש השנה] ויום הקדוש דצום כפורים.