ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Sivan 4, 48th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Nasso, Sheini with Rashi.
Tehillim: 23-28.
Tanya: As for the (p. 279)...the Oral Law)." (p. 279).

Shavuot is an opportune time to achieve everything in improving Torah-study and avoda marked by fear (awe) of G‑d, and also to strive in teshuva concerning Torah-study, without interference by the accusing Satan - just like the time of Shofar-sounding on Rosh Hashana and the holy day of the Fast of Yom Kippur.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שני ד סיון, מח לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שני עם פירש"י.
תהילים: כג-כח..
תניא: ובבית שני... '841' ברתא .

חה"ש [חג השבועות] הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה ביראת שמים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין מפריע משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בר"ה [בראש השנה] ויום הקדוש דצום הכפורים.