ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Iyar 1, Second day of Rosh Chodesh, 16th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: K'doshim, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 1-9.
Tanya: The said two (p. 235) to...Ahavat Olam ("eternal love") (p.237).

At a farbrengen during the days of sefira (at some time in the years 5651-5653, 1891-1893) someone said to my father, "The Alter Rebbe's chassidim were always keeping count." My father took a great liking to the saying, and he commented: "That idea characterizes man's avoda. The hours must be 'counted hours,' then the days will be 'counted days.' When a day passes one should know what he has accomplished and what remains yet to be done... In general, one should always see to it that tomorrow should be much better than today."

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי א אייר, ב דר"ח, טז לעומר  (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, חמישי עם פירש"י.
תהילים: א-ט.
תניא: והנה ב' ... ,סד, אהבת עולם.

מען האט געזאגט אמאל פאר'ן טאטען - אין א פארבריינגען ספירה-צייט אין די יאהרען תרנ"א-נ"ג: דעם אלטען רבין'ס חסידים פלעגען אלעמאל ציילען. דער ווארט איז דעם טאטען זייער געפעלען געווארען. ואמר: אזוי איז דער ענין העבודה. די שעות דארפען זיין געציילטע, דאן זיינען די טעג געציילטע. אז עס גייט אוועק א טאג, דארף מען וויסען וואס מ'האט אויפגעטאן און וואס מ'דארף ווייטער טאן... בכלל דארף מען זעהן אז דער מארגען זאל זיין א סך שענער ווי דער היינט.