ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Iyar 21, 36th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'chukotai, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 104-105.
Tanya: for "By the word (p. 261)...has been explained above. (p.261).

Every person must know that G‑d, through His individual Providence, gives each person the ability to bring G‑d's supernal Will from the potential state to the actual. This is done through fulfilling the mitzvot and strengthening Judaism and our holy Torah at all times in every place. All depends solely upon one's avoda.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי כא אייר, לו לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה..
תניא: כי על... 'ע' ומאדו כנ"ל.

על כל אחד ואחד לדעת, כי הוא ית' [יתברך] בהשגחתו הפרטית נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון ית' [יתברך] מן הכח אל הפועל, בקיום המצות ובחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה בכל עת ובכל מקום שהוא, ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו.