ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Iyar 17, 32nd day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: B'har, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 83-87.
Tanya: Ch. 49. Even though (p. 255)...for the love of G‑d. (p. 259).

Tzidkat'cha (p. 209) is not said.

Some recite the sh'ma in the morning, before services, to fulfill their obligation of reciting the sh'ma in its proper time; they should repeat (as usual in a non-communal sh'ma reading) the three words ani Hashem Elokeichem (p. 48), and conclude with the word emet. When reciting the sh'ma with the tefillin of Rabeinu Tam or Shimusha Raba, the three words are not repeated, but one does conclude with emet.

On Lag Ba'Omer, about 5604 (1844), the Tzemach Tzedek related this teaching of the Baal Shem Tov: It is written, "For you (Israel) shall be a land of desire, says the L-rd of Hosts"1. Just as the greatest scientists will never discover the limits of the enormous natural resources which the A-lmighty has sunk into the land ("everything came from the earth")2, neither will anyone ever find the limits of the great treasures which lie within Israel - G‑d's "land of desire."

The Baal Shem Tov concluded: I want to make Israel yield the kind of produce which the A-lmighty's "land of desire" is capable of yielding.3

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
3.

See Elul 2.

שבת יז אייר לב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שביעי עם פירש"י..
תהילים: פג-פז.
תניא: והנה... '138' אהבת ה'.

א"א [אין אומרים] צדקתך.

בק"ש [בקריאת שמע] שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש [קריאת שמע] בזמנה, ג"כ [גם כן] כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש [בקריאת שמע] דתפילין דר"ת [דרבינו תם] ושמ"ר [ושמושא רבה] אין כופלים, אבל אומרים "אמת".

ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ [הצמח צדק] תורת הבעש"ט [הבעל שם טוב]: עס שטעהט כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין די גרויסע, טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת [השם יתברך] האט טובע געווען בארץ, אז הכל הי'[ה] מן העפר, אט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות וואס ליגען אין אידען, וואס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה [ברוך הוא] ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט [הבעל שם טוב]: איך וויל מאכען פון אידען, אז זיי זאלען געבען דעם יבול, וואס דעם אויבערשטענס ב"ה [ברוך הוא] א ארץ חפץ קען געבען.