ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Sivan 2, 46th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Bamidbar, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 10-17.
Tanya: As (this wisdom) (p. 273)...is termed "Shechinah" (p. 277).

Ana B'choach at Kabalat Shabbat (p. 131) is said in an undertone.

Ufros aleinu... at Kabalat Shabbat (p. 138) is said standing.

In the year 5589 (1829) the Shabbat of Parshat Bamidbar was on 5 Sivan. Before the kindling of the Shabbat candles, the Tzemach Tzedek delivered the maamar, S'u et rosh...avotam.1 Following the commentary of Ibn Ezra, he interpreted the word S'u in the sense of elevation, as in "Ki tisa et rosh,"2 (lit. "When you take up the head.") The implication is that through avoda of the radiance of the soul within the body, an elevation is effected in the head (rosh) and essence of the soul as it is Above.3 In this vein he then explained a number of Torah-verses and statements in Zohar and Midrash.

At noon on Shabbat the Rebbe delivered the maamar V'eirastich and its elaboration as printed in Likutei Torah. The next day, the first day of Shavuot, he delivered the maamar Us'fartem and its elaboration as printed in Likutei Torah. During the festival meal of the second day of Shavuot, the Rebbe delivered the maamar V'hachachma mei'ayin timatzei which is the second elaboration on the subject of tisp'ru chamishim yom printed in Likutei Torah.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

Sh'mot 30:12.

3.

"Above" refers to the soul before its descent into the material world and the body, and to that element of the soul that always remains "Above," not descending into the body. In general "Above" refers to the planes "higher" than the physical universe.

שבת ב סיון, מו לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י..
תהילים: י-יז.
תניא: ובירידתה... בשם שכינה.

א"א [אין אומרים] צדקתך.

אנא בכח - דקבלת שבת - אומרים בלחש.

ופרוש עלינו כו' - בקבלת שבת - בעמידה.

בשנת תקפ"ט חל ש"פ [שבת פרשת] במדבר ה' בסיון. קודם הדלקת נרות של שבת אמר הצ"צ [הצמח צדק] מאמר שאו את ראש גו' אבותם. פי' [פירוש] שאו כפירוש הראב"ע [הרב אברהם בן עזרא] מענין כי תשא את ראש. וביאור הענין שע"י [שעל ידי] עבודת הארת הנשמה שבגוף, נעשה עלי'[ה] בראש ועצם הנשמה כמו שהיא למעלה והסביר כמה פסוקים ומאמרי זהר ומדרש. בשבת בצהרים אמר רבינו הדרוש וארשתיך לי לעולם וביאורו שנדפסו בלקו"ת [בליקוטי תורה]. ביום א דחה"ש [דחג השבועות] אמר רבינו את הדרוש וספרתם לכם וביאורו - שנדפסו בלקו"ת [בליקוטי תורה] ביום השני דחה"ש [דחג השבועות] בסעודת יו"ט [יום טוב] אמר רבינו את הדרוש והחכמה מאין תמצא, והוא ביאור השני בענין תספרו חמשים יום הנדפס בלקו"ת [בליקוטי תורה].

 

Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.