ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Iyar 27, 42nd day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Bamidbar, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 120-134.
Tanya: These garments, (p. 269)...the blessed En Sof.(p. 271).

My father1 related that he heard from his father2 quoting his father (the Tzemach Tzedek), who heard the Alter Rebbe refer to himself as the son of the Maggid (his Rebbe), and as the grandson of the Baal Shem Tov.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

R. Shalom Dovber.

2.

R. Shmuel.

יום שלישי כז אייר, מב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קכ -קלד..
תניא: וכ"כ עצמו - א"ס ב"ה.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] סיפר ששמע מאביו בשם הצ"צ [הצמח צדק] ששמע מרבינו הזקן שהי'[ה] קורא את עצמו בשם בן להרב המגיד ובשם נכד להבעש"ט [להבעל שם טוב].