ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Iyar 28, 43rd day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Bamidbar, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 135-139.
Tanya: Ch. 52. Now, just as (p. 271)...from the sun. (p. 273).

In one of the nocturnal visions in which the Tzemach Tzedek saw the Alter Rebbe (his grandfather), during the Thirty Days of Mourning for the Alter Rebbe, the latter recited for him the maamar, Al shlosha dvarim. After the maamar the Alter Rebbe said, "If the man emits seed first, she bears a female"1 - that is your mother; "if the woman emits seed first, she bears a male" - that is you.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Berachot 60a. Translator's note: The Tzemach Tzedek was adamant in refusing to accept the mantle of Rebbe after the passing of the Mitteler Rebbe. A senior Chassid, Reb Peretz Chernigover, prevailed upon him, arguing the statement in our text, that the Tzemach Tzedek is the "rightful heir," being the son of the daughter of the Alter Rebbe; the "quality" of the Alter Rebbe, dominant in his daughter (since "...man...first...female etc.") was in turn transmitted to, and dominant in her son ("...woman...first...male.") See Sefer Hasichot 5701 p. 148.

יום רביעי כח אייר, מג לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קמ..
תניא: וכ"כ עצמו.. אס ב"ה.

באחד החזיונות לילה שראה הצ"צ [הצמח צדק] את רבינו הזקן, בתוך שלשים להסתלקותו, אמר לפניו המאמר על שלשה דברים העולם עומד. אחרי המאמר א"ל [אמר לו]: איש מזריע תחלה יולדת נקבה - זהו אמך. אשה מזרעת תחלה יולדת זכר - זהו אתה.