ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Sivan 7, 2nd Day of Shavuot 5703
Torah lessons: Chumash: Nasso, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 39-43.
Tanya: Shaar Hayichud Vehaemunah (p. 287)...are one. (p. 289).

Procedure for the congregant during the blessing by the kohanim (p. 268): When the kohanim say yevarech'cha, face forward; When kohanim say Hashem, turn head to right (which is the left of the kohein pronouncing the blessing). When the kohanim say v'yishm'recha, face forward. While kohanim say ya'eir, turn head to left (which is to the right of the kohein pronouncing the blessing), etc. At shalom face forward.

Say Ribono shel olam only while the kohanim sing (the wordless accompanying melody); but when they pronounce the words, one must listen. When the kohanim sing the wordless melody prior to saying v'yaseim, say Ribono until hatzadik. During the similar choral introduction to l'cha, say from v'im until Elisha. Likewise before shalom say from Uch'sheim until l'tova. As the kohanim finish pronouncing the word shalom, say v'tishm'reini u't'chaneini vetirtseini.

Adir bamarom is said after responding amein, while face is still covered by the tallit.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי ז סיון, ב דחה"ש [בחו"ל] (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: שער היחוד.. כולא חד .

נשיאות כפים: כשאומרים תיבת יברכך - המתברך ראשו באמצע. ה' - מיסב ראשו לימינו, שהיא שמאל המברך. וישמרך - באמצע. יאר - לשמאלו שהיא ימין המברך וכו'. שלום - ראשו באמצע. אמירת רבש"ע [רבונו של עולם] - בשעה שהכהנים מנגנים דוקא, אבל כשאומרים התיבות צריך לשמוע. כשמנגנים ל"וישם" אומרים רבוש"ע [רבונו של עולם]... הצדיק. כשמנגנים לתיבת "לך" - ואם... אלישע. ל"שלום" - וכשם... לטובה. כשאומרים "שלום" - אומרים "ותשמרני ותחנני ותרצני". אדיר במרום אומרים אחר ענית אמן כשעדיין הטלית על פניו.