ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Sivan 6, 1st Day of Shavuot 5703
During The Torah-reading of the Ten Commandments, stand and face the sefer Torah. Akdamut (p. 400) is not said.
Torah lessons: Chumash: Nasso, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 35-38.
Tanya: Likutei Amarim (p. 283)...blessed and exalted. (p. 285).

The Baal Shem Tov passed away on Wednesday, the first day of Shavuot, 5520 (1760) and is interred in Mezibuz. The Alter Rebbe Commented (on Wednesday, the 20th of Kislev 5559 (1798) in Petersburg): "On the fourth day the luminaries were taken away."1

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

On the fourth day of Creation (Wednesday), the luminaries (sun, moon and stars) were hung (nitlu with a tav) in the expanse of the heaven. The Rebbe's comment is based on reading nitlu with a tet ("taken away") instead of a tav.

יום רביעי ו סיון, א דחה"ש (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: לקוטי אמרים.. הנקרא בשם... ואחדותו ית' .

בשעת קריאת עשה"ד [עשרת הדברות] עומדים ופניהם אל הס"ת [הספר תורה], אין אומרים אקדמות.

הסתלקות הבעש"ט [הבעל שם טוב] - ביום הרביעי א דחה"ש [דחג השבועות] תק"ך ומ"כ [ומנוחתו כבוד] במעזיבוש. אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן אמר ע"ז [על זה] - יום ד כ בכסלו תקנ"ט בפעטערבורג - ביום הרביעי נטלו המאורות.