ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Iyar 24, 39th day of the omer 5703
Bless Rosh Chodesh Sivan; say the entire Tehillim in the early morning. Day of farbrengen. At Shlishi, the Torah-reader says the brachot without being called to the Torah. Say av harachamim (p. 191).
Torah lessons: Chumash: B'chukotai, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 113-118.
Tanya: Ch. 51. To return (p. 265)..has been explained above.) (p.267).

"If you go in My statutes."1 Our Sages interpret the word "if" as a plea,2 in the sense of "if only you would go in My statutes." G‑d's pleading (as it were) with Israel to keep the Torah, in itself aids man and gives him the ability to remain steadfast in his choice of the good. Moreover, "...you go in My statutes" - the soul then becomes a mehaleich, it progresses.3

* * *

With the advent of Mashiach, there will be revealed the superior quality of the traits of simplicity and wholeheartedness found in the avoda of simple folk who daven and recite Tehillim with simple sincerity.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

Avoda Zara 5a.

3.

To higher levels of achievement. See Iyar 6.

שבת כד אייר, לט לעומר (תש"ג)
מברכים ר"ח [ראש חדש] סיון. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התוועדות. לשלישי עולה הבעל קורא, ומעצמו. אומרים אב הרחמים.
שיעורים: חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קיג-קיח. לא שכחתי
תניא: פרק נא. והנה.. בתולדתו כנ"ל.

אם בחוקותי תלכו, אם זה הוא לשון תחנונים כמרז"ל [כמאמר רבותינו זכרונם לברכה], שכוונתו הלואי בחוקותי תלכו. וזה שהקב"ה [שהקדוש ברוך הוא] כביכול, מתחנן לפניהם שישמרו את התורה, זה עצמו מסייע ונותן כח לאדם שיעמוד בבחירתו הטובה. ועוד זאת אשר בחוקותי תלכו דנעשית הנשמה מהלך.

------------------------

בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות.