ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Iyar 29, 44th day of the omer 5703
Torah lessons: Chumash: Bamidbar, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 140-150.
Tanya: But as for (p. 273)...the sun itself. (p. 273).

The ascent of the soul1 occurs three times daily, during the three times of davening. This is particularly true of the souls of tzadikim who "go from strength to strength."2 It is certain that at all times and in every sacred place they may be, they offer invocation and prayer on behalf of those who are bound to them and to their instructions, and who observe their instructions. They offer prayer in particular for their disciples and disciples' disciples, that G‑d be their aid, materially and spiritually.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Of the departed.

2.

Tehillim 84:8, i.e. from level to level.

יום חמישי כט אייר, מד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קנ..
תניא: אבל השכינה.. 'עג' השמש בלבד.

עלית הנשמה היא שלש פעמים בכל יום בהג' תפלות, ובפרט נשמת הצדיקים דילכו מחיל אל חיל, ודבר ודאי, אשר בכל עת ובכל מקום קדוש היותם, נושאים רנה ותפלה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם ושומרים פקודיהם, ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, להושע בגשמיות וברוחניות.