ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Nissan 3 5703
Torah lessons: Chumash: Tazria, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 18-22.
Tanya: This is so (p. 195)...be later amplified. (p. 195).

Among my father's regular Torah-study sessions: A parsha of Chumash with Rashi daily; reciting Tanach by heart - a chapter each of Torah, Nevi'im and Ketuvim; a chapter of Mishnayot; a regular session in profound study of Gemara - two folio pages weekly, another in rapid study of Gemara - three pages daily; a session of study of the Jerusalem Talmud; a regular period for Codes, but not daily. During the course of the year he would conclude the entire Midrash Raba, "borrowing" from the long sedrot and "repaying" on the shorter ones.1

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

I.e. he did not necessarily conclude each weekly Midrash portion that week, but concluded the lengthier portions during another week when the portion was more brief.

יום חמישי ג ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש : תזריע, חמישי עם פירש"י.
תהילים : יח - כב.
תניא : והיינו אפילו ..'106 כמ"ש לקמן,

משיעורי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: בכל יום פרשה חומש עם פירש"י [פירוש רש"י]. אמירת תנ"ך [תורה נביאים כתובים] בעל פה: קאפ' [קאפיטל] אחד מתורה וכן מנביאים וכן מכתובים. פרק אחד משניות. שיעור גמרא לעיוני ב' דפים לשבוע, שיעור למיגרס ג' דפים ליום. שיעור בירושלמי. גם שיעור - לא בכ"י [בכל יום] - בפוסקים. במשך השנה הי' [היה] מסיים כל המד"ר [המדרש רבה]: לווה בסדרות הארוכות ופורע בקצרות.