ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Nissan 19, 4th day of the omer 5703

In L'cha dodi substitute besimcha, and say gam besimcha uv'tzahala (p. 132).

The following prayers are to be said in an undertone this Shabbat: Shalom aleichem, Eishet chayil, Mizmor l'David, Da hi s'udata (pages 144-146). Also V'yitein l'cha (p. 235).

Torah lessons: Chumash: Acharei Mot, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 90-96.
Tanya: Ch. 42. In the light (p. 217)...(yada) knew Eve." (p. 219).

My father once expanded on Ma nishtana (the "four questions" at the Seder):

How is this night, i.e. this present, final exile of Israel (exile being analogous to night) different from all other nights, i.e. all earlier exiles?

1) On all other nights we do not dip (the Hebrew word matbilin is used for immersion in a mikva for purification), expressing scouring, cleansing, purifying...

...even once; i.e. the cleansing was not completed in the earlier exiles, for they were followed by yet another exile;

but tonight we dip twice, this final exile will bring about the scouring of the body and the revelation of the soul.1

2) On all other nights we eat chametz or matza. Following each of the earlier exiles our avoda involved our G‑dly soul (indicated by matza, a metaphor for nullification of self) and also our animal soul (indicated by chametz, a metaphor for ego, self-awareness);

But this night, following this final exile...

...we eat only matza, for the spirit of impurity will be abolished.2

3) On all other nights we eat various greens. The face of a jealous person turns green, that color symbolizing envy. During the earlier exiles there were various forms of envy; for example, the competitive envy among Torah-scholars;

But on this night, after the final exile...

...only maror, bitter greens, the most intense sort of envy, similar to a statement in the Talmud that in the Hereafter "each tzadik will be scorched by the 'canopy' of his fellow."3

4) On all other nights we eat either sitting or reclining... "Eating" indicates the spiritual delight, ta'anug, in the revelations that ensue from exile.4 There is the extension or manifest ta'anug, and there is (higher yet) the essence of ta'anug. Some through their avoda attain the extension of ta'anug, while others attain the essence of ta'anug.

...but tonight we all recline. After this final exile, all Israel will attain the quintessential ta'anug.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

I.e. following this final exile we will be doubly purified ("...dip twice"), and in need of no further cleansing.

2.

And our avoda will therefore involve only the G‑dly soul.

3.

Bava Batra 75a. Viz. Aggadot Maharsha ibid. Each tzadik will have his "canopy", an indication of his achievements in this mortal life. Just as achievements vary, the canopies will vary. Seeing his fellow's unique canopy he is "scorched," unable to absorb the other's light.

4.

For example, overcoming or enduring economic deprivation while staunchly observing Shabbat. Remaining devoted to our faith, to Torah and mitzvot, despite the spiritual darkness and physical hardships of exile, generates in the spiritual cosmos a "delight," ta'anug, unique to exile.

שבת יט ניסן, ארבעה לעומר (תש"ג)
גם בשמחה ובצהלה.
שלום עליכם, אשת חיל, מזמור לדוד, דא היא סעודתא, ויתן לך - אמרים - בלחש.  
שיעורים: חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.
תהילים : צ- צו.
תניא: פרק מב. והנה .. '118' ידע וגו'.

פעם פירש אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: מה נשתנה הלילה - גלות שנמשל ללילה - הזה - האחרון - מכל הלילות - גליות שקדמוהו.

שבכל הלילות אין אנו מטבילין - לשון מרוק נקיון וטהרה - אפילו פעם אחת - לא נגמר המירוק בהם, כי הרי הי'[ה] אחריהם עוד גלות - הלילה הזה שתי פעמים - מירוק גוף וגילוי הנפש.

שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ או מצה - היינו כי גם אחר הגלות, העבודה היא מצד נפש האלקית, מצה ביטול, ומצד נפה"ב [נפש הבהמית], חמץ ישות. - הלילה הזה - אחר גלות האחרון - כולו מצה - שיועבר רוח הטומאה.

שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות - כל המקנא פניו מוריקות, ובכל הגליות הרבה בחינות בקנאה: קנאת סופרים והדומה - הלילה הזה - אחר גלות האחרון - כולו מרור - קנאה היותר גדולה, על דרך מאמר רבותינו זכרונם לברכה כל צדיק נכוה מחופתו של חברו.

שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין - כל הגילוים שעל ידי הגליות - אוכלין - בחינת התענוג, ויש התפשטות התענוג ותענוג העצמי ויש מי שמגיע בעבודתו להתפשטות התענוג ויש לתענוג העצמי - הלילה הזה - אחר גלות האחרון - כולנו מסובין - שכל ישראל יגיעו לבחינת תענוג העצמי.