ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Adar Sheini 22 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'mini, Sheini with Rashi.
Tehillim: 106-107.
Tanya: Nevertheless, it has (p. 181)...of all living. (p. 181).

Birkat kohanim (p. 268) elicits Divine Intellect. The "raising of the hands" (by the kohanim) is the elevation of the emotive attributes (midot). Their blessing of Israel, "children of kings,"1 signifies malchut. Thus we have the full configuration of the Ten Sefirot.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Compare Shabbat 67a.

2.

The Ten Sefirot, G‑d's ten attributes, are brought within range of man's apprehending by Torah and mitzvot. Each mitzva has its role, and here the Rebbe describes the effect of the kohanim - blessing found in today's Chumash lesson.

יום שני כב אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, שני עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: אך אעפי"כ - 'נ' כל חי.

ברכת כהנים הוא המשכת המוחין, הגבהת הידים הוא העלאת המדות, ומברכים לישראל שהם בני מלכים מל' [מלכות], הרי פרצוף שלם של עשר ספירות.