ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Tuesday Nissan 1, Rosh Chodesh 5703

We do not say tachanun all month.

After saying the nassi (p. 368), we say the Yehi ratzon (p. 371) which is printed in Torah Or Siddur. Kohanin and levi'im also say it.1

Torah lessons: Chumash: Tazria, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 1-9.
Tanya: But as for him (p. 193)...the Esoteric Discipline. (p. 193).

My father instructed his brother-in-law, R. Moshe Horenstein, a kohein, to say Yehi ratzon after the nassi, noting that even a kohein or leivi must say it, for it is related to ibur.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The nassi describes the offering brought by the Prince of each tribe during the twelve days of dedication of the Sanctuary.

2.

See Glossary to Tanya I. Ibur is "gestation," the undifferentiated state prior to the appearance of organs. In the Yehi ratzon prayer, we say, "...if I am of the tribe of ____," indicating the possibility of any of the twelve tribes (including Efrayim and Menasheh; excluding Levi). This would seem inappropriate to a kohein or a leivi, who are by definition from the Levi tribe. However, the concept of ibur indicates an initial state of total merger, coalescence - in this context the coalescence of all souls. The kohein then, is not absolutely unrelated to the other tribes of Israel.

יום שלישי א ניסן, ר"ח (תש"ג)
כל החדש אין אומרים תחנון.
אחר אמירת הנשיא אומרים יהי רצון הנדפס בסידור "תורה - אור", וגם כהנים ולויים אומרים אותו.  
שיעורים: חומש : תזריע, שלישי עם פירש"י.
תהלים : א- ט
תניא : אך מי.. 'נג' לי"ח.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ציוה לגיסו הרב משה הארענשטיין הכהן לאמר היהי רצון שאחר הנשיא, ואמר לו כי אפילו כהן ולוי צריך לאמרו, כי זה שייך לעיבור.