ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Adar Sheini 28 5703
Torah lessons: Chumash: Tazria, first parsha with Rashi.
Tehillim: 135-139.
Tanya: The world of Atzilut (p. 191)...namely, G‑dliness itself. (p. 191).

We do recite the Harachaman of brit mila (p. 95).

(From a sicha at a brit mila repast): At a brit mila we say, "Just as he has entered into the Covenant so may he enter into Torah, into marriage and into good deeds" (p. 141). It is our custom to make an advance payment on tuition fees for the boy's studies. (Here the Rebbe gave a sum of money and said): This is for the Yeshiva.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום ראשון כח אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: ועולם: '104' אלוקות ממש.

הרחמן דברית מילה - אומרים.
(משיחה בסעודת ברית מילה): בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זאל לערנען - (ונתן כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים] סכום מסוים באמרו): - דאס איז פאר דער ישיבה.