ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Nissan 7 5703
Torah lessons: Chumash: Metzora, Sheini with Rashi.
Tehillim: 39-43.
Tanya: In the light of (p. 201)...in Ra'aya Mehemna. (p. 203).

Text of Vay'hi binsoa (p. 185, par. Al): v'chirtzon kol amcha beit yisrael.

The Alter Rebbe's family name was Baruchovitch.

The Mitteler Rebbe's family name was Schneuri.

The Tzemach Tzedek's family name was Schneersohn.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שני ז ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, שני עם פירש"י.
תהלים: לט- מג
תניא: ובזה יובן ..'110' בר"מ.

נוסח ויהי בנסוע: וכרצון כל עמך בית ישראל.
כינוי משפחה של רבינו הזקן: ברוכאוויטש.
כינוי משפחה של בנו אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי: שניאורי.
כינוי משפחה של הצ"צ [הצמח צדק]: שניאורסאהן.