ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Nissan 5 5703
Torah lessons: Chumash: Tazria, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 29-34.
Tanya: Ch. 40. However (p. 197)...discussed at length. (p. 201).

In Birkat Hamazon, in Retzei (p. 91), say baal hayeshuot ("b" in the first word) u'vaal hanechamot ("v" in the second word).

My grandfather commented on the saying, "The place of man does not honor him; rather man honors his place."1 The term, kavod, "honor," has two implications. One is kaveid, "liver," as the Torah says,2 "Pharaoh's heart is kaveid ("heavy"), and the Sages comment, "His heart became like a liver," (cold, insensitive). The other meaning is kavod, "honor," signifying the revelation of a supernal encompassing illumination.

"The place of man does not honor him": Place (and circumstances) do not make him cold and insensitive.3 Rather, "Man honors his place," man has the capacity and the power to illuminate4 his environment ("place") with the light of Torah and avoda.

When the soul descends into the body, it is administered an oath to be a tzadik,5 This oath, sh'vua, implies sova, "satiety"; the person is generously endowed with eminent powers to be able to fulfill G‑d's intention in having the soul descend (into the material world). And just as it is with the soul's descent, so is it also with every person, in whatever place he may be.6

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Taanit 21b.

2.

Sh'mot 7:14.

3.

As in the first meaning of kavod.

4.

As in the second meaning of kavod.

5.

See Tanya, beginning.

6.

Just as the soul in general is endowed with powers to accomplish its purpose "below," so is every individual given the power and ability to illuminate his environment - the place (see above) in which he finds himself.

שבת ה ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע שביעי עם פירש,י.
תהילים: כט- לד.
תניא: פרק מ. אך -'נה' באריכות.

ברצה דברהמ"ז [דברכת המזון] אומרים "בעל הישועות" - בית דגושה "ובעל הנחמות" - בית רפוי'[ה].
אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר במרז"ל [במאמר רבותינו זכרונם לברכה] לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו, כבוד יש בו שני פירושים: לשון כבדא כמרז"ל [כמאמר רבותינו זכרונם לברכה] כבד לב פרעה נעשה לבו ככבד. ולשון כבוד, גילוי אור מקיף נעלה. וזהו: לא מקומו של אדם מכבדו כלומר מקררו, אלא אדם מכבד את מקומו, שניתן לו כח ועוז להאיר את מקומו באור תורה ועבודה. כשם דבירידת הנשמה בגוף משביעים אותו תהא צדיק, דשבועה זו הוא ענין השובע בכחות נעלים שתוכל להשלים כונת ירידתה, הנה כן הוא בכל אדם ואדם במקום שהוא.