ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Monday 24 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Vayakheil, Sheini with Rashi.
Tehillim: 113-118.
Tanya: For whereas (p. 145)...on a (transitory) thing. (p. 145).

To R. Hillel Paritcher's question whether to review Chassidus even in towns where the people have no conception of Chassidus, the Mitteler Rebbe responded: "The soul hears words of Chassidus." It is written, "Flowing from Lebanon."1 Lebanon is spelled (in Hebrew) l'b nu'n.2 "Lebanon" thus represents chochma and bina of the soul. When the soul3 hears, from there4 issues a "flow", a "stream of droplets" into that "radiance" or ha'ara of the soul which vitalizes the body;5 this results in a strengthening of "do good" expressed in the 248 positive mitzvot, and of "turn from evil" expressed in the 365 prohibitions.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

L'b numerically equals 32, representing the "32 paths of chochma," wisdom; nu'n equals 50, the "fifty portals of bina," understanding.

3.

At its source-level of chochma and bina.

4.

I.e. from that chochma/bina source-level, the "Lebanon" of the soul.

5.

It is explained that only part of the soul invests itself in the body to give it life; this is called the "radiance" or reflection (ha'ara) of the soul, in contrast to the essence (Lebanon), which remains "above." While the simple person hearing Chassidus does not comprehend in the least, his soul does possess the qualities of intellect, chochma and bina, that do comprehend, though he is not conscious of this. However there is an effect on him, the "flow" from Lebanon, intellect.

יום שני כד אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, שני עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח
תניא: כי מאחר - 'מא' לבדה.

אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי ענה לר"ה [לרבי הלל] פאריטשער על שאלתו, אם יחזור חסידות גם בעיירות שאנשיהם אין להם מושג בחסידות: דברי חסידות הערט די נשמה. וכתיב ונוזלים מן לבנון, לבנון ל"ב נו"ן, חכמה ובינה שבנשמה. און אז די נשמה הערט, איז נוזל ונוטף אין דער הארת הנשמה וואס איז מחיה דעם גוף, און עס ווערט א חזוק אין דעם ועשה טוב פון רמ"ח מ"ע [מצות עשה] און אין דעם סור מרע פון שס"ה מל"ת [מצות לא תעשה].

Wednesday Adar Sheini 24 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'mini, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 113-118.
Tanya: For in the (p. 183)...may He be blessed. (p. 183).

When saying Ana b'choach (p. 22), look at - or picture in thought - the sheimot (Divine Names) formed by the acronyms1 of the words, but do not pronounce them.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Unvowelled words in the ana b'choach paragraph on p. 22. (This also applies to ana b'choach on pages 121 and 341.)

יום רביעי כד אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני רביעי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: כי בגוף - '100' בו ית'.

באמירת אנא בכח צריך לראות - או לצייר במחשבה - השמות, שהם הר"ת [הראשי תיבות], אבל לא לאמרם.