ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Tuesday Adar Sheini 9* 5703
Torah lessons: Chumash: Vayikra, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 49-54.
Tanya: For this purpose (p. 165)...of blessed memory. (p. 165).

In the b'racha Borei nefashot (p. 95), say al kol ma shebarata, "kol" with a cholam, not a kamatz.

The intense longing to be bound closely1 (to a Rebbe) can be satisfied only by learning maamarim of Chassidus which the Rebbe delivers as oral discourses and writes down; simply seeing him2 is not enough.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

On this day, in 5700 (1940), the Previous Rebbe o.b.m. arrived in the U.S.A. "The day marks the essential beginning of the 'dissemination of the wellsprings (of chassidus) to the outside' in this lower hemisphere"; a quotation - according to the memory of a listener - from the Rebbe of righteous memory, from a sicha of Shabbat Parshat Tetzaveh, 5745 (1985), in which the great significance and import of the day is explained at length.

1.

See Sivan 24.

2.

Lit. "Beholding his face."

יום שלישי ט אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: ולזה נתן - 'מו' מהאר"י ז"ל.

בברכת בורא נפשות אומרים על כל מה שבראת - הכ"ף בחולם ולא בקמץ.

גודל התשוקה להתקשרות, יכול להשביע רק כאשר ילמוד מאמרי החסידות שאומר הרב וכותב, כי בראית פנים בלבד לא סגי.