ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Sunday Adar Sheini 21 5703
Torah lessons: Chumash: Sh'mini, first parsha with Rashi.
Tehillim: 104-105.
Tanya: Ch. 38. In the light (p. 179)...other bodily organs. (p. 181).

The Tzemach Tzedek said at the conclusion of the preceding narrative (20 Adar II): "My grandfather, the Alter Rebbe, is the Moshe Rabeinu of Chassidus Chabad. Our sages say that the Torah was given to Moshe but he acted generously (sharing it with Israel)1. The G‑dly "constant fire" related to the teachings of Chabad Chassidus was given by the Maggid to my grandfather; my grandfather acted generously and gave it to anyone who occupies himself with the study of Chassidus. I am absolutely certain that whoever teaches another and arouses in him that G‑dly "constant fire" is assured of his reward, that this merit of his will never be extinguished.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Nedarim 38a.

2.

This last phrase may perhaps also mean, as above (20 Adar II), "...this merit of his will extinguish the lo forever."

יום ראשון כא אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: פרק לח. והנה - 'נ' אברי הגוף.

הצ"צ [הצמח צדק] אמר בסיום ספור הנ"ל [הנזכר לעיל] (כ' אד"ש [אדר שני]): זקני - רבינו הזקן - הוא משה רבינו דתורת חסידות חב"ד. במשה אמרז"ל [אמרו רבותינו זכרונם לברכה] שהתורה ניתנה לו, אלא שנהג בה טוב עין. אש תמיד האלקי הנוגע לתורת חסידות חב"ד נתן הה"מ [הרב המגיד] לזקני, וזקני נהג בה טוב עין ויתנה לכל העוסקים בתורת החסידות. ברור לי אשר כל הלומד עם חברו ומעורר בו את האש תמיד האלקי, הנה שכרו אתו אשר זכותו זה לא תכבה לעד.