ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Nissan 9 5703
Torah lessons: Chumash: Metzora, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 49-54.
Tanya: And although fear (p. 203)...at length elsewhere. (p. 205).

Jewish wealth is not houses and gold. The everlasting Jewish wealth is: Being Jews who keep Torah and Mitzvot, and bringing into the world children and grandchildren who keep Torah and Mitzvot.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי ט ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.
תהילים: מט- נד.
תניא" והנה אף דדחילו.. באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום איז, אז מען איז אידען וואס היטען אפ תורה און מצות און מ'בריינגט אויף דער וועלט קינדער און אייניקלאך וואס היטען אפ תורה און מצות.