ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Sh'vat 16 5703
Torah lessons: Chumash: B'shalach, Shishi with Rashi.
Tehillim: 79-82.
Tanya: These "contractions" (p. 89)...to no account whatever.(p.89).

My father said: Coldness and heresy are separated by so slender a barrier! It is said, "For the Eternal your G‑d is a consuming fire."1 G‑dliness is a flame of fire. Learning Torah and davening must be with a blazing heart, that "all my bones may utter"2 the words of G‑d in Torah and prayer.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שישי טז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: וכל הצמצומים - חשיב ממש. 

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלאם פייער, לערנען און דאווענען בעדארף מען מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.