ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Sh'vat 24 5703
During the reading of the Ten Commandments, stand facing the Sefer-Torah. Haftora: Bishnat...matzavta. Bless Rosh Chodesh Adar I. Say the entire Tehillim in the early morning. Day of farbrengen.
Torah lessons: Chumash: Yitro, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 113-118.
Tanya: Ch. 24. Antithetically (p. 99)...as is known. (p. 105).

"The people saw and moved."1 Simply perceiving G‑dhood caused the people to move, a movement showing vitality, life.

* * *

If you only knew - The Tzemach Tzedek said - the power of verses of Tehillim and their effect in the highest Heavens, you would recite them constantly. Know that the chapters of Tehillim shatter all barriers, they ascend higher and still higher with no interference; they prostrate themselves in supplication before the Master of all worlds, and they effect and accomplish with kindness and compassion.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Sh'mot 20:15.

שבת כד שבט, (תש"ג)
בשעת קריאת עשרת הדברות עומדים ופניהם אל הספר תורה.
הפטורה: בשנת - מצבתה.
מברכים ר"ח אדר ראשון. אמירת כל התהלים בהשכמה. יום התועדות.
שיעורים: חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: פרק כד. וזה - כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי האבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז געווארען א תנועת חיים.

אלו ידעתם - אמר אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הצמח צדק - כחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים.