ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Wednesday 5 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: T'ruma, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 29-34.
Tanya: For there are (p. 117)...forth on high. (p. 119).

There is not the vaguest shadow of doubt that, wherever our feet tread, it is all in order to cleanse and purify the world with words of Torah and tefilla (prayer). We, all of Israel, are emissaries of G‑d, each of us as Divine Providence has decreed for us. None of us is free from this sacred task placed on our shoulders.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי ה אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.
תהלים: כט-לד.
תניא: ושני - '68' דקב"א לעילא.

בלי שום צל ספק וספק ספיקא, הנה בכל מקום מדרך כף רגלינו, הכל הוא לזכות ולטהר את הארץ באותיות התורה והתפלה, ואנחנו כל ישראל שלוחי דרחמנא אנו, איש איש כאשר גזרה עליו השגחה העליונה, אין חפשי מעבודת הקדש, אשר הועמסה על שכמנו.

Friday Adar Sheini 5 5703
Torah lessons: Chumash: P'kudei, Shishi with Rashi.
Tehillim: 29-34.
Tanya: To quote, by (p. 157)...quotation ends here. (p. 157).

Studying Talmud and related works, studying Chassidus, and actual avoda, are all imperative. Not only can there be no thought of one superseding or being superseded by the other, on the contrary, their relationship is symbiotic, mutually enriching: An ignorant person cannot be a chassid,1 so the study of Talmud and halacha is an absolute necessity. Who is a chassid? He who conducts himself with piety toward his Creator,2 so there must be the study of Chassidus, and the ultimate purpose of all study is, after all, actual avoda.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Avot 2:5.

2.

The simple meaning: One who serves G‑d beyond the requirements of the law, b'hidur, performing Torah and mitzvot with more depth, more vitality; for this, study of Chassidus is essential. (See also Kislev 14, for a more profound, mystical meaning of "Who is a chassid etc...").

יום ששי ה אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.
תהלים: כט-לד.
תניא: והוא בהקדם - 'מד' בראשו עכ"ל.

לימוד הנגלה לימוד החסידות ועבודה בפועל, כולם כאחד מוכרחים המה. ולא זו בלבד דאינו שייך לומר שהאחד ידחה או יודחה מפני חברו, אלא אדרבא הם מסייעים זה לזה, וכמאמר ולא עם הארץ חסיד - שצריך להיות לימוד הנגלה. איזהו חסיד המתחסד עם קונו - שצריך להיות לימוד החסידות, ותכלית הלימוד הלא הוא העבודה בפועל.