ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Sunday 2 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: T'ruma, first parsha with Rashi.
Tehillim: 10-17.
Tanya: Ch. 27. Should the (p. 115)...positive precepts. (p. 117).

Rabeinu Haggadol1 the Alter Rebbe, set forth a program for Chassidim of striving (avoda) with the mind and seeking truth, to critically examine one's every move to be certain it conforms strictly with truth2 and comes through avoda, effort.

This avoda does not imply - as some think, altogether erroneously - that one must pulverize mountains and shatter boulders, turn the world upside down. The absolute truth is that any avoda, any act, whatever it may be, is perfectly satisfactory when performed with true kavana, intent: A b'racha pronounced with kavana; a word of davening as it should be, with a prepared heart and an awareness of "before Whom you stand"; a passage in Chumash said with an awareness that it is the word of G‑d; a verse of Tehillim; a beneficent trait of character expressed in befriending another with affection and love.

The truth of the matter is, that to achieve this calls for great and intense effort, meaning simply to study a great deal of Torah and to comprehend it - each according to his ability - and then G‑d will help him be what truth demands.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"Our great teacher."

2.

See 20 Adar I.

יום ראשון ב אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: פרק כז. ואם - 'לד' עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש [אנשי שלומינו] העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר כל תנועה, שתהיה רק כפי האמת ובאה ע"י [על ידי] עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר סלעים, איבערקערען די וועלט. האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.

אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א רבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי'[ה] כפי האמת.
 

Tuesday Adar Sheini 2 5703
Torah lessons: Chumash: P'kudei, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 10-17.
Tanya: And if G‑d (p. 155)...will be explained later. (p. 155).

A b'racha must have a hold in something,1 just as rain benefits only the plowed and sown field, and early and later heavy rains benefit the crops of field or vine. But a waste field, unplowed and unsown, will benefit from neither soft rain, nor the early or later heavy rains.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

A blessing has no effect in a vacuum.

יום שלישי ב אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ואם ירחיב - '86' כמ"ש לקמן.

הברכה צריכה לאיזה דבר שתאחז בו, וכמו המטר על שדה חרושה וזרועה, או היורה ומלקוש על תבואת השדה והכרם. אבל בשדה בור לא חרושה ולא זרועה, אין המטר יורה ומלקוש מביאים תועלת.