ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Shabbat 1 Adar I, Shabbat Rosh Chodesh 5703
Torah lessons: Chumash: Mishpatim, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 1-9.
Tanya: Ch. 26. Truly this (p. 111)...as mentioned above. (p. 115).

(Here there appears an interpretation of an abbreviation in Torah Or, relevant only in Hebrew. Translator).

It is written: "Man goes out to his work and to his labor (avoda) until evening."1 Every soul in its descent into this material world has general and personal tasks. This, then, is the meaning of the verse:

Man goes out to his work - the soul "goes out" from its position in the trove of souls, in the highest heavens, and descends from plane to plane until it comes to be invested in a body and in the natural and animal souls. The purpose of this descent is "man to his work" - to his general task of achieving dominance of "form over matter" (meaning, the spiritual over the material),2 to illuminate the world with the light of Torah and the candle of Mitzva.

...to his labor refers to each individual's particular mission, for every soul has its unique Avoda in intellect and emotions according to its nature and character.3

...until evening - while there is still time to accomplish, as it is written, "Today, to perform them (the mitzvot)."4

On a more profound level the verse may be explained as follows: The verse refers to the ascent of the soul5 in general, achieved by its prior descent (Man goes out) into the material world:

When the soul ascends from its being enclothed in the body in this material world, then...

...to his work - the soul's occupation in the World To Come6 is commensurate with its occupation in the material world. If he had studied Torah regularly, there too (in the World To Come) the soul is ushered into the "Tents of Torah";

...to his labor - if he performed his avoda properly then his ascent goes on...

...until erev ("evening") - higher and higher until he attains the ultimate delight and areivut7 ("sweetness") of the Essence of the En Sof,8 may He be blessed.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Tehillim 104:23. This chapter (Borchi nafshi) is said on Rosh Chodesh.

2.

See Kislev 7, footnote.

3.

See Nissan 8.

5.

To a plane higher than it had ever been.

6.

Olam haba, the spiritual Hereafter.

7.

Associated with erev, "evening."

8.

The Ultimate Infinity, G‑d.

שבת א אדר א, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.
תהלים: א-ט.
תניא: פרק כו. ברם- העצם כנ"ל.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דבור המתחיל] לא תהי' משכלה סעיף המתחיל והנה אחר: "במסירת נפש בפ"ע" פירוש הר"ת [הראשי תיבות] הוא "בפנימית עצמותו".

כתיב: יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב. הנה כל נשמה בירידתה למטה, יש לה מלאכות כלליות ופרטיות. וזהו יצא אדם לפעלו, דיציאת הנשמה מעמידתה בשמי רום באוצר הנשמות, וירידתה מדרגא לדרגא עד בואה להתלבש בגוף ונה"ט [ונפש הטבעית] והבהמית, הוא בשביל אדם לפעלו במלאכות הכלליות להגביר הצורה על החומר, להאיר את העולם באור תורה ונר מצוה. ולעבודתו שהיא מלאכה הפרטית, דכל נשמה יש לה עבודה פרטית במוחין ובמדות כפי טבעה וענינה.. עדי ערב בעוד יש זמן לעשות כמ"ש [כמו שכתוב] היום לעשותם. ובעומק הענין ביאור הכתוב.. דקאי על כללות ענין העליה שנעשה ע"י [על ידי] ירידת הנשמה למטה דיצא אדם, דבעלות הנשמה מהיותה למטה מלובשת בגוף, לפעלו היא עוסקת בעוה"ב [בעולם הבא] באופן התעסקותה בעוה"ז [בעולם הזה], ואם היה קובע עתים לתורה, גם שם מכניסים אותו באהלי תורה, ולעבודתו, אם עסק בעבודתו כראוי אז הנה עליתו עדי ערב שעולה בעילוי אחר עילוי עד הנועם והעריבות דעצמות אין סוף ברוך הוא.
 

Monday Adar Sheini 1, Rosh Chodesh 5703
Torah lessons: Chumash: P'kudei, Sheini with Rashi.
Tehillim: 1-9.
Tanya: But since the Temple (p. 153)...upon him by G‑d. (p. 155).

In Yaaleh v'yavo (p. 57) zachreinu...bo,1 ufakdeinu vo2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The word bo spelled with the letter beit - i.e., with a dagesh point.

2.

The same word spelled here vo, with the letter veit - i.e., without the dagesh point.

יום שני א אדר שני, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש פקודי, שני עם פירש"י.
תהלים: א-ט.
תניא: ומשחרב - '86' ה' לו.

ביעלה ויבוא: זכרנו ה"א [ה' אלוקינו] בו - בית דגושה - ופקדנו בו - בית רפוי'.