ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Kislev 23 5703
Torah lessons: Chumash: Vayeishev, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 108-112.
Tanya: Since the said...the said Likutei Amarim. (p.xvi).

From my grandfather's talks of Elul 5635 (1875): The three days before Shabbat are a preparation for Shabbat. The Zohar says1 about Shabbat that "from it are all days blessed."2 "All days" refers to the six days of the week on which G‑d conferred a general blessing - "G‑d will bless you in all you do." The blessing of Shabbat is for the days preceding it and the days following it. The preparations for Shabbat begin Wednesday, and are announced by the brief l'chu n'ran'na3 of three verses.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Zohar II, 63b, 88a.

3.

Siddur (Tehilat HaShem) p. 78. First three verses of Psalm 95 appended to Wednesday's Psalm 94. The same three verses begin the Friday night prayers inaugurating Shabbat (Siddur Tehilat HaShem (Kehot) P. 128).

יום רביעי כג כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: והנה אחר ... אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף שבת זאגט ער אין זהר דמיני'[ה] מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי השבוע, וואס אויף דעם האט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א [ה' אלקיך] בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום ד', און דער אנזאג איז דער קליינער לכו נרננה, וואס איז ג' פסוקים.