ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Kislev 25, First Day of Chanuka 5703
Torah lessons: Chumash: Vayeishev, Shishi with Rashi.
Tehillim: 119, 1-96.
Tanya: And as for the general saying (p. 3)...self-glorification, and so on. (p. 5).

My father would kindle Chanuka lights between Mincha and Maariv; he was not particular1 whether the doorway was south-north or east-west. Haneirot halalu2 he said after kindling all the lights. He would sit near the lights for a half hour, except Fridays when he did not stay that long. He took care that the lights burned at least 50 minutes.

The order we follow is: Mincha, Chanuka lights, then Shabbat candles.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

In Shul the candles should stand east to west, as in the Sanctuary. Why we are not particular about this at home is not clear. Sefer Haminhagim p. 70, and f.n. 5 ibid.

2.

Siddur p. 339

יום שישי  כה כסלו, א חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שישי עם פירש"י.
תהלים:" קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן... להתייהר כו'

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הי'[ה] מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ולא הי'[ה] מדייק בפתח שיהי'[ה] מדרום לצפון או ממזרח למערב. "הנרות הללו" - אחר הדלקת כל הנרות. והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה - לבד מועש"ק [מו' ערב שבת קודש] שלא הי'[ה] מתעכב חצי שעה - מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות.

מנחה, נר חנוכה, נר שבת.