ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Wednesday Kislev 18 5704
Torah lessons: Chumash: Vayeishev, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 88-89.
Tanya: "You shall reprove (p. 631)...parallel to the other...(p.633).

No tachanun at Mincha.

The Tzemach Tzedek writes: The love expressed in "Beside You I wish for nothing,"1 means that one should desire nothing other than G‑d, not even "Heaven" or "earth" i.e. Higher Gan Eden and Lower Gan Eden, for these were created with a mere yud...2. The love is to be directed to Him alone, to His very Being and Essence. This was actually expressed by my master and teacher3 (the Alter Rebbe) when he was in a state of d'veikut4 and he exclaimed as follows:

I want nothing at all! I don't want Your gan eden, I don't want Your olam haba... I want nothing but You alone.

GOOD YOM TOV.

MAY YOU BE INSCRIBED AND SEALED

FOR A GOOD YEAR IN THE STUDY OF CHASSIDUS

AND THE WAYS OF CHASSIDUS

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

The Divine Essence-name, Havayeh (the Tetragrammaton), is source of all creation. Olam haba, spiritual Hereafter, including Gan Eden, was created from the first (and smallest) letter - yud - of the Name.

3.

After "...teacher" there appears in the Hebrew the expression "may his soul rest in eden."

4.

Ecstatic, cleaving devotion to G‑d. See Sh'vat 23.

יום רביעי יח כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,רביעי עם פירש"י.
תהילים:פח-פט.
תניא: הוכח תוכיח... לעומת זה כו'.

במנחה אין אומרים תחנון.

הצ"צ [הצמח צדק] כותב: אהבה דבחינת ועמך לא חפצתי [היינו] שלא לחפוץ שום דבר זולתו יתברך, ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע [גן עדן] עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי'[ה] האהבה רק לו יתברך לבד, דהיינו למהו"ע [למהותו ועצמותו] יתברך ממש. וכך היה נשמע הלשון ממו"ר [ממורי ורבי] נ"ע [נשמתו עדן] רבינו הזקן בדביקותו, שהיה אומר בזה הלשון:

איך וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע [גן עדן] איך וויל ניט דיין עוה"ב [עולם הבא] כו' איך וויל מער ניט אז דיך אליין.
 

גוט יום טוב
לשנה טובה
בלימוד החסידות
ודרכי החסידות
תכתבו ותחתמו.