ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Sunday Tevet 12 5703
Torah lessons: Chumash: Vay'chi, first parsha with Rashi.
Tehillim: 66-68.
Tanya: Ch. 9. The abode (p. 35)...in the brains. (p. 35).

In 5648 (1887) my father was elected gabai (an official) of the Chevra Kadisha.1 As was customary he was led on Simchat Torah in procession to the shul accompanied by a throng. At that time he said the maamar beginning "Ein H.B.H. ba bitrunya." The conclusion was: Even the great minds who are here must lay aside their intellects and not be ruled by their reason and knowledge, for they are susceptible to being misguided by their intellect to the point that their end may be a bitter one. The essential thing in these times of the "footsteps of Mashiach" is not to follow intellect and reason, but to fulfill Torah and mitzvot wholeheartedly, with simple faith in the G‑d of Israel.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

The "Sacred Society" was charged with the duty of preparing the dead for burial, considered a mitzva of the highest order.

יום ראשון יב טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: פרק ט. והנה מקום ... '26' שבמוחין.

בשנת תרמ"ח נבחר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] לגבאי דחברה קדישא. וכפי המנהג, הובילו אותו בשמח"ת [בשמחת תורה] בלוית עם רב לביהכ"נ [לבית הכנסת]. אמר אז המאמר אין הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] בא בטרוניא. וסיום דבריו: גם האנשים בעלי מוחין הנמצאים עתה צריכים להניח שכלם ולא לילך אחרי הטעם ודעת, כי יכולים להטות ע"פ [על פי] שכלם כו' עד כי ח"ו [חס ושלום] מרה תהיה באחרונה כו'. וזהו העיקר בזמן הזה בעקבות דמשיחא, שלא לילך אחר השכל וטו"ד [וטעם ודעת], כי אם לקיים התורה והמצות בתמימות ואמונה פשוטה באלקי ישראל.