ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Cheshvan 29 5704
Bless Rosh Chodesh Kislev. Say the entire Tehillim in the early morning. Day of farbrengen.
Torah lessons: Chumash: Tol'dot, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 140-150.
Tanya: To return to (p. 599) ...children to Atzilut. (p. 601).

We cannot adequately describe the great merit of those who participate in the sacred avoda of saying Tehillim with a minyan, and the great pleasure this avoda causes On High, as discussed in sacred texts and in very tiny part in Kuntres Takanat Amirat Tehillim B'rabim (Koveitz Michtavim 1).1

How fortunate are you Israel, and for this may you all be blessed with proper health and with super-abundant livelihood - you, your wives, your sons and your daughters (G‑d grant them eternal life.)2 In your merit may all the congregation of Israel in your communities be helped (among all our Jewish brethren) in all they need, materially and spiritually.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

This has appeared in English as "Saying Tehillim," Kehot, N.Y.

2.

C.f. Yeshayahu 38:16; see Tamuz 13.

שבת כט חשון (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י..
תהילים:קמ-קנ.
תניא: ומ"ש בפ' פיקודי...האצי'.

מברכים ר"ח [ראש חדש] כסלו. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התוועדות.

עבודה הקדושה באמירת תהלים בצבור, אין די באר גודל הזכות של המשתתפים בזה, וגודל הנחת רוח של מעלה כמבואר בספרי קודש, ואפס קצהו בקונטרס תקנת אמירת תהלים ברבים [קובץ מכתבים, א], ואשריכם ישראל, ובגלל זאת תתברכו אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, ה' עליהם יחיו, בבריאות נכונה ובפרנסה בהרחבה גדולה, ולרגליכם יושעו כל עדת ישראל שיחיו במחנכם הט'[הורה] בתוך כלל אחב"י [אחינו בני ישראל] בהדרוש להם בגשם וברוח.