ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Monday Kislev 2* 5704
Torah lessons: Chumash: Chumash: Vayeitsei, Sheini with Rashi.
Tehillim: 10-17.
Tanya: Now, in one (p. 603)...Yetzirah and Asiyah. (p. 603).

My grandfather once explained in a maamar the statement, R. Elazar first gave a coin to a pauper and then davened1: "Davening must be with life. By giving, before davening, charity to a pauper - thereby giving him life - one's davening is suffused with a great increase of 'aliveness'." So saying he motioned with his hand in an upwards gesture to indicate that the increase is beyond imagination. Indeed my father would often seek out a pauper before davening to give him food.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
*.

This day is the crowning culmination of the didan natzach victory, marking the actual return, in 5748 (1987) of the s'farim and k'tavim of the Rebbe'im to their rightful place in the library of Agudas Chasidei Chabad. This was the "...pidyon sh'vuyim ('release of the captives') of the s'farim, which were returned to their places in actual fact, on Monday of the Torah-portion 'I shall return in peace to my father's house,' on the second of Kislev." Sicha, Tevet 5, 5748, fn. 11. (The event coincided - in time and location - with the First International Convention of the shluchim, emissaries of the Rebbe of righteous memory.

1.

Baba Batra 10a.

יום שני ב כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שני עם פירש"י.
תהילים:י-יז.
תניא: והנה במ"א... '310' שבבי"ע דוקא.

אאזמו"ר [אדני אבי זקני מורי ורבי] ביאר פעם במאמר, הא דרבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, כי הרי התפלה צ"ל [צריכה להיות] בחיות, וע"י [ועל ידי] שנותנים צדקה לעני קודם התפלה ומחיים אותו, ניתוסף חיות הרבה בתפלה. ונענע בידו ממטה למעלה לרמז שהרבוי בהפלאה. - וכמה פעמים קודם התפלה היה אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] מחזר אחרי עני ליתן לו לאכול.