ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Kislev 7 5704
Haftora: Ve'amee - talmei sadai. Then Vayivrach Yaakov - ub'isha shamar. Uvenavi he'ela - uvenavi nishmar.
Torah lessons: Chumash: Vayeitsei, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 39-43.
Tanya: Besides all this, (p. 609)...of their laws. (p. 611).

There are three schools of thought:

1. The school of thought that negates [preoccupation with] materiality by pointing out the disgusting and abhorrent nature of all bodily and material things. This is the school of Mussar.

2. The school of recognition of the superiority of the "inner form"1 and the spiritual - the dimension of character-traits and intellectuality2 - and instruction as to how one may come closer to attaining these. This is the school of Chakira, philosophy.

3. The discipline of predominance of form over matter. This school teaches the unique quality of the material when it is purified, and the unique quality of "form" when integrated with the material; the two are to be so thoroughly fused that one cannot detect where either of them begins or ends - for "Their beginning is wedged into their end, and their end into their beginning."3 The One G‑d created them both, and for one purpose - to reveal the light of Holiness of His hidden power. Only both of them together will complete the perfection desired by the Creator. This is the school of (the teachings/instruction of) Chassidus.4

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Heb. tzura, "form," as opposed to chomer, "matter"; e.g. the body's life-force - the soul - is its "form," its inner spiritual dimension; the body itself is the outer physical dimension, the "matter."

2.

As opposed to the dimension of bodily matters.

3.

See 16 Adar I Footnote.

4.

See also On The Teachings of Chassidus (Kehot, NY) ch. 11-18 where these three schools of thought are discussed at length.

שבת ז כסלו (תש"ד)
ה
שיעורים: חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים:לט-מג.
תניא: ובר מן ... '314' הלכותיהן.

הפטורה: ועמי - תלמי שדי. ויברח יעקב - ובאשה שמר. ובנביא העלה - ובנביא נשמר.

שלש חכמות הן: חכמת ביטול החומר, ע"י [על ידי] הוראת שקוץ ותיעוב כל ענינים הגופניים והחומריים - חכמת המוסר.

חכמת הכרת מעלת הצורה והרוחני במדות ובמושכלות והוראת אופני הקירוב אליהם - חכמת החקירה.

חכמת הגברת הצורה על החומר, הוראה במעלת חומר מזוכך ובמעלת הצורה כשנקבעה בהחומרי, והתכללותם יחד מבלי אשר ימצא ראש וסוף, להיות כי נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן, אל אחד בראם, ולכוונה אחת לגלות אור קדושת חביון עוזו יתברך נבראו, ושניהם כאחד דוקא משלימים אותה השלימות, אשר עלה ברצונו יתברך - חכמת תורת החסידות.