ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Cheshvan 1, Shabbat Rosh Chodesh 5704
Torah lessons: Chumash: Noach, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 1-9.
Tanya: Now, with one (p. 543) ...the peak of levels. (p. 543).

At Mincha, and on Monday and Thursday of the approaching week (Lech L'cha), the third aliya ("Yisrael") begins with Vayeira Hashem el Avram etc.

The Rebbe my father told someone at yechidus: Ever since G‑d told our father Avraham, "Go from your land etc."1 and it is then written "Avram kept travelling southward,"2 we have the beginning of the mystery of birurim. By decree of Divine Providence man goes about his travels to the place where the "sparks" that he must purify await their redemption.

Tzadikim, who have vision, see where their birurim await them and go there deliberately. As for ordinary folk, The Cause of all causes and the Prime Mover3 brings about various reasons and circumstances that bring these people to that place where lies their obligation to perform the avoda of birurim.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

Ibid 12:9.

3.

"Cause of all causes," ilat kol ha'ilot. "Prime Mover," sibat kol hasibot. For the difference between the two terms, see Likutei Sichot, Vol. 16, p. 349, footnote 68.

שבת א חשון, שבת ר"ח (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח, שבת עם פירש"י..
תהילים:א-ט.
תניא: והנה זלעו"ז.. המעלות.

במנחה - וכן בשני ובחמישי דשבוע הבע"ל [הבא עלינו לטובה] - קורין לישראל מפסוק וירא ה' אל אברם גו'.

כ"ק [כבוד קדושת] אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] אמר לאחד על יחידות: מאז שאמר הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] לאברהם אבינו ע"ה [עליו השלום] לך לך מארצך גו' וכתיב ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, הותחל סוד הבירורים. וע"פ [ועל פי] גזירת ההשגחה העליונה האדם הולך למסעיו במקום אשר הניצוצות הצריכים להתברר על ידו מחכים לגאולתם.

הצדיקים שהם בעלי ראי'[ה] רואים הם באיזה מקום הבירורים שלהם מחכים להם והולכים שמה בעצמם, ועמא דבר, הנה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות מסבב כמה עילות וסיבות שיבואו למקום ההוא אשר שם הוטלה עליהם העבודה בעבודת הבירורים.