ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Friday Cheshvan 7 5704
Torah lessons: Chumash: Lech L'cha, Shishi with Rashi.
Tehillim: 39-43.
Tanya: But, in truth, (p. 555) ...are entirely one. (p. 557).

Since Torah was given, the correct sequence1 is: First, removal of the orla2 of the body, then of the tongue, then of the heart - deed, speech, then thought.

Our father Avraham, who lived prior to the giving of the Torah, however, first recognized his Creator - thought; then he disseminated G‑dliness - speech; and finally circumcision3 - deed.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Of man's avoda.

2.

Lit. "foreskin." The layer of dullness, insensitivity. Compare Devarim 10:16 "You shall circumcise the orla of your hearts."

3.

Removal of the orla.

יום שישי ז חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,שישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: אך.. 'קמד' הכל אחד.

הסדר לאחר מתן תורה הוא: הסרת ערלת הגוף, הלשון, הלב - מעשה דבור מחשבה, אברהם אבינו שהיה קודם מ"ת [מתן תורה] הרי בתחילה הכיר את בוראו - מחשבה, אח"כ [אחר כך] פרסם אלקותו, - דבור, ואח"כ [ואחר כך] מילה - מעשה.