ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Shabbat Tishrei 3, Shabbat Teshuva 5704
Kabalat Shabbat services begin Mizmor l'David (p. 131) not L'chu n'ran'na (p. 128). This applies to every Festival ending on Friday evening. Haftora: Shuva until yikashlu vam, then Mi Keil kamocha until mimei kedem.
Torah lessons: Chumash: Ha'azinu, Shevi'i with Rashi.
Tehillim: 18-22. Also 94-96.
Tanya: But the souls (p. 501) ...limitation and finitude. (p. 503).

The Tzemach Tzedek had yechidus with the Alter Rebbe on Monday of Teitzei, 6 Elul 5564 (1804); the Rebbe told him: "On Shabbat Tavo 5528 (1768), my Rebbe (the Maggid of Mezritch) said a "Torah" beginning V'shavta ad Havayeh Elokecha1 He explained that the avoda of teshuva must attain a level at which Havayeh, transcendent Divinity beyond worlds, becomes Elokecha - Elokim being numerically equivalent to hateva (nature), and as we find, "in the beginning Elokim created the heavens and the earth etc."2 All the Holy Society (disciples of the Maggid) were profoundly stirred by this teaching. The tzadik R. Meshulam Zusya of Anipoli said that he could not attain the heights of such a teshuva; he would therefore break down teshuva to its components, for each letter of the word teshuva is the initial of a verse:

T: Tamim - "Be sincere with the Eternal your G‑d."3

Sh: Shiviti - "I have set G‑d before me always."4

U: V'ahavta - "Love your fellow as yourself."5

V: B'chol - "In all your ways, know Him."6

H: Hatznei'a - "Walk discreetly with your G‑d."7

When my father told me this, he concluded: "The word teshuva comprises five (Hebrew) letters, each letter a path and a method in the avoda of teshuva." (He explained each method at length).8 Each moves from a potential state to actuality through the avoda of davening.9

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

Devarim 4:30 and 30:2 "You shall return to G‑d your G‑d." V'shavta, "you shall return," is an expression of teshuva ("return" or "repentance"). Two different names of G‑d are used in the Hebrew verse; "you shall return to Havayeh (who is) Elokecha - your G‑d." "Havayeh" is the Chassidic colloquialism used to indicate that the Name actually appearing in the Hebrew verse is the Tetragrammaton, the ineffable, unpronounced Name-of-Four-Letters. "Elokecha" is a form of "Elokim." Havayeh is indicative of G‑d's transcendence; Elokim of His immanence - "descending" (as-it-were) to create and vivify the world with His life-force. Teshuva, says the Maggid, must be to the point that the transcendent Havayeh becomes immanent and palpable.

2.

Bereishit 1:1. Elokim is associated with creation, as above.

8.

See aphorisms of next five days.

9.

See "On the Teachings of Chassidus," Kehot, Ch. 29-30.

שבת-תשובה ג תשרי (תש"ד)
מתחילין מזמור לדוד ולא לכו נרננה וכן בכל שבת מוציו"ט [מוצאי יום טוב] הפטורה: שובה - יכשלו בם. מי אל כמוך - מימי קדם.
שיעורים: חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י..
תהילים: יח-כב. צד-צו.
תניא: אך נשמת... '260' בבי"ע.

ביחידות הצ"צ [הצמח צדק] אצל רבינו הזקן ב' תצא בששי באלול תקס"ד סיפר לו רבינו: ש"פ [שבת פרשת] תבוא תקכ"ח אמר מורי ורבי [הרב המגיד ממעזריטש] - תורה והתחלתה ושבת עד הוי' אלקיך, וביאר כי עבודת התשובה צריכה להיות עד אשר הוי', שהוא למעלה מהעולמות, יהי'[ה] אלקיך, אלקים בגימטריא הטבע, בראשית ברא אלקים. כל החבריא קדישא היו בהתעוררות גדולה מתורה ההיא. הרה"צ [הרב הצדיק] ר' משולם זוסיא מאניפאלי אמר, כי הוא אינו יכול להגיע למעלת תשובה כזו, ועל כן יחלק את התשובה לחלקים, כי תשובה ר"ת [ראשי תיבות]: ת, תמים תהיה עם הוי' אלקיך. ש, שויתי הוי' לנגדי תמיד. ו, ואהבת לרעך כמוך. ב, בכל דרכיך דעהו. ה, הצנע לכת עם ה' אלקיך.

כשסיפר לי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] את הנ"ל [הנזכר לעיל], סיים: תיבת תשובה צרופה מחמש אותיות, אשר כל אות הוא דרך ואופן בעבודת התשובה, - וביאר באריכות חמשה האופנים - וכולם באים מכח אל הפועל ע"י [על ידי] עבודת התפלה.