ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Cheshvan 6 5704
Torah lessons: Chumash: Lech L'cha, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 35-38.
Tanya: There is yet (p. 553) ...was in secret... (p. 555).

When the Alter Rebbe wished to bless R. Yekusiel Liepler with wealth, the latter said he did not want it; he did not want wealth to distract him from studying Chassidus and from his involvement with avoda. When the Rebbe wished to bless him with longevity, his answer was: But not "peasant years"1 - men that have eyes but do not see, who have ears but do not hear, who do not perceive G‑dliness nor do they hear G‑dliness.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

I.e. the life of boors.

יום חמישי ו חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,חמישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: ועוד יש... '286' בהסתר כו'  .

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יאהרן, וואס עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט.